dnes je 15.7.2024

Input:

Zaokrouhlování

30.7.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Zaokrouhlování

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Jan Ambrož

Obecná pravidla

Zákonné postupy pro zaokrouhlování čísel při výpočtu daní nalezneme v daňovém řádu, konkrétně v § 146 Zaokrouhlování (dříve byly uvedeny v § 4a zákona o správě daní a poplatků).

Uveďme si tato základní pravidla.

Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Uvedené platí pro "jakákoliv“ daňová přiznání, resp. v nové terminologii:

  • řádná daňová tvrzení

  • nebo dodatečná daňová tvrzení.

Shodný princip se také aplikuje při stanovení daně správcem daně.

Podnikající pan Novák si vypočetl daň z příjmů fyzických osob ve výši 42 222,10 Kč, po zaokrouhlení podle daňového řádu činí 42 223 Kč.

Zálohy

U záloh postupujeme trochu jinak, neboť se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.

V předchozím příkladu nemohl započítat na doplatek na dani pan Novák žádné zálohy. Jinými slovy, poslední známá daňová povinnost je ve shodné výši. Musí proto hradit pololetní zálohy ve výši 40 %. To znamená, že jde o částku 16 889,20 Kč, po zaokrouhlení 16 900 Kč.

Ukazatelé

Při stanovení částky daně, základu daně, probíhá řada dílčích výpočtů. V různých daních hovoříme o koeficientech, sazbách, ukazatelích atd. Tyto propočty provádíme, není-li konkrétním zákonem stanoveno jinak, na dvě platná desetinná místa.

Technika

Zaokrouhlení se provádí tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí zaokrouhlovaného čísla a tato číslice se dále upraví podle číslic, které následují po poslední platné číslici zaokrouhlovaného čísla:

  • zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny,

  • zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice 5 nebo číslice větší než 5, se zvětšuje o jednu.

U většiny čísel, která je třeba zaokrouhlit, naleznete návod ve formuláři daňového přiznání nebo v pokynech k němu. Poučení k daňovým přiznáním je v praxi respektováno, i když nejde o zákonnou normu.

Ostatně formuláři daňového přiznání (vyúčtování daně) je třeba vždy věnovat zvýšenou pozornost.

Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

Cizí měna

Daň je v české měně, proto se pro přepočty měn také provádí výpočet s přesností na dvě platná desetinná místa.

Sankce

Můžeme si doplnit navazující pravidlo pro určení počtu dnů u kalendářního roku. Pro výpočet sankcí v daních, konkrétně úroku náležejícího za 1 den, se při použití repo sazby České národní banky za rok považuje 365 dnů.

Exekuce

Podle § 183 DŘ jsou stanoveny hodnoty pro výpočet nákladů za nařízení daňové exekuce, nákladů za výkon prodeje. Uvedené náklady se počítají z vymáhané částky zaokrouhlené na celé stokoruny dolů.

Zvláštní daňové zákony však mohou uvádět odlišná pravidla pro zaokrouhlování a tato úprava má pak před obecnou úpravou přednost. Na některé z nich upozorňujeme v dalším textu.

Daň z příjmů

Obecné postupy pro zaokrouhlování nepřebírají beze-zbytku ani jiné normy. Jako příklad můžeme uvést výpočty u daňového odpisování, když podle zákona o daních z příjmů částku odpisu zaokrouhlujeme na korunu nahoru.

Třeba koeficienty v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob (např. průměrná sazba daně pro výpočet daně ze zbývajících částí příjmů) se uvádějí v procentech, ta se potom podle obecného pravidla zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Dále například daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou i samostatné základy daně, ze kterých se srážková daň počítá. Ale toto pravidlo má dvě výjimky:

  • Samostatný základ daně z dividend z akcií a podílových listů se stanoví samostatně. Srážková daň se vypočítává samostatně na každou akcii či podíl.

  • Samostatný základ daně na jednotlivý podíl se vypočte bez zaokrouhlení. Výše celkové daně připadající na všechny podíly jednoho poplatníka se pak konečně zaokrouhlí na celé koruny dolů (viz Dividenda).

Bez zaokrouhlení se také stanoví samostatný základ daně a daň z úroků v cizí měně, kterou sráží banka, ta ovšem daň odvádí v české měně.

Závislá činnost

Při výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob se používá celá řada speciálních zaokrouhlovacích pravidel, která jsou uvedena v komplexu hesel Závislá činnost.

Daň z přidané hodnoty

U DPH je riziko zkreslení v důsledku nesprávného postupu relativně největší, neboť daňová povinnost se odvozuje od částek daně vyčíslených často na velkém množství daňových dokladů, které jsou během zdaňovacího období vystaveny či naopak přijaty.

Na druhé straně

Nahrávám...
Nahrávám...