dnes je 19.7.2024

Input:

Zdravotní pojištění funkcionářů

7.5.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Změny přijaté zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ovlivnily v mnoha případech placení pojistného na zdravotní pojištění, kdy k podstatným změnám došlo i u uvolněných a neuvolněných funkcionářů, a to nejen v oblasti státní správy.

Uvolnění funkcionáři

     Z hlediska posuzování účasti této skupiny osob na zdravotním pojištění nedošlo k 1. 1. 2008 k zásadní změně v tom smyslu, že:

  • tyto osoby byly do konce roku 2007 považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance v pracovním poměru,

  • s účinností od 1. 1. 2008 nejsou uvedeny v žádné ze sedmi taxativně vyjmenovaných výjimek, neboli skupin osob, které se ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažují (viz § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZVZP“).

     To znamená, že z příjmů uvolněných funkcionářů se pojistné platilo a i nadále platí. Toto konstatování vyplývá z příslušných ustanovení citovaného § 5 písm. a) ZVZP jak do 31. 12. 2007, tak po tomto datu.

     Je-li uvolněnému funkcionáři vyplácena odměna při skončení funkčního období (náležející podle zákonů č. 128/2000 Sb., 129/2000 Sb. a 131/2000 Sb., všechny ve znění pozdějších předpisů), je tato osoba považována za zaměstnance ještě v těch kalendářních měsících, za které je odměna zúčtována, neboť tento příjem je zdaňován podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Protože je tato odměna osvobozena od placení pojistného na zdravotní pojištění (§ 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, dále jen „ZPVZP“), povinnost placení pojistného nevzniká. Za dané situace však musí být pro potřeby respektování minimálního vyměřovacího základu postupováno tak, jak je dále uvedeno.

Výkon veřejné funkce

     Pokud je zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné funkce, nedochází k rozvázání pracovního poměru u jeho zaměstnavatele, nýbrž je této osobě z uvedeného důvodu poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu (neplacené volno) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 písm. a) ZPVZP. Pojistné se z takto poskytnutého neplaceného volna neodvádí, zaměstnavatel však musí mít k dispozici potvrzení o skutečnosti, že za tohoto zaměstnance je příslušnou organizací (úřadem) odváděno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Na Přehledu o platbě pojistného je zaměstnavatelem, který neplacené volno poskytuje, vykazována tato osoba jako zaměstnanec s nulovým vyměřovacím základem.

Neuvolnění funkcionáři, členové občanských či zájmových sdružení

     V důsledku aplikace nového pojetí právní úpravy platné ve zdravotním pojištění se všechny tyto osoby stávají od 1. 1. 2008 ve zdravotním pojištění zaměstnanci za podmínky, že jim plynou nebo by měly plynout zdaňované příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ve smyslu § 6 odst. 10 ZDP. Může se jednat například o odměny členů statutárních orgánů právnických osob (členové výboru společenství vlastníků bytových jednotek) nebo odměny mající charakter funkčních požitků z titulu výkonu funkce v orgánech obcí, občanských a zájmových sdruženích apod., což je specifikováno v § 6 odst. 1 písm. c), resp. v odst. 10 ZDP.

     Povinnosti placení pojistného podléhají tedy i velmi nízké zúčtované příjmy, zdaňované podle § 6 ZDP [vazba na tzv.

Nahrávám...
Nahrávám...