dnes je 18.6.2024

Input:

Zvířata v dlouhodobém majetku

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

12.7.2.2
Zvířata v dlouhodobém majetku

Ing. Dana Dvořáková

Důležitou úlohu v živočišné výrobě hrají zvířata základního stáda. Tato zvířata jsou spolu s ostatními dlouhodobě hospodářsky využívanými zvířaty evidována na samostatném účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny.

OCEŇOVÁNÍ ZVÍŘAT V DLOUHODOBÉM MAJETKU

Pořízení zvířat základního stáda se v zásadě může dít dvěma způsoby – buď nákupem, nebo z vlastního chovu.

Nákup

V případě pořízení nákupem se zvířata oceňují pořizovací cenou.

Pořízení z vlastního chovu

Při pořízení z vlastního chovu jde o přeřazení z jedné skupiny aktiv (z oběžných aktiv – účtu Zvířata) do druhé a zachycuje se prostřednictvím aktivace. V případě pořízení zvířete z vlastního chovu jsou dle zákona o účetnictví zvířata oceněna vlastními náklady. Ocenění převáděného zvířete se zvyšuje o případné externí náklady spojené s převodem – například veterinární kontrola, externě provedená přeprava apod. Vnitropodnikové náklady spojené s převodem se do ceny zvířete obvykle neaktivují (například vnitropodniková doprava).

Odpisování účetní

Zvířata zařazená v dlouhodobém majetku se odepisují nepřímo prostřednictvím účtu 086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám. Dobu životnosti si stanoví účetní jednotka na základě předpokládaného počtu let zařazení zvířat v chovu, který je ovlivněn technologií chovu, chovatelským záměrem, popřípadě dalšími ekonomickými zřeteli. Zvířata se mohou odepisovat individuálně nebo skupinově. Výjimkou jsou tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně; tato zvířata se odepisují vždy pouze individuálně. Individuální odpis je vhodný v menších chovech a při vysoké hodnotě zvířete. Ve velkochovech by však bylo použití individuálního odpisu obtížně realizovatelné a neefektivní, proto je zde používán odpis skupinový. Při stanovení odpisů se postupuje tak, že podle předpokládané doby zařazení zvířat v chovu a vstupní ceny se vypočítá odpisová sazba na jeden krmný den. Ten se pak používá k individuálnímu odpisu, ale zejména ke skupinovému odpisu. Změny počtu zvířat ve skupině při skupinovém odpisu jsou vyřešeny tím, že se eviduje počet krmných dní všech zvířat ve skupině. Při stanovení vstupní ceny pro odepisování je možno uvažovat zbytkovou cenu, kterou v tomto případě může představovat například předpokládaný výnos z brakace. Brakace je prodej zvířat určených k porážce.

Odpisování daňové

Podle zákona o daních z příjmu se řídí daňové odpisy zvířat. Ze zvířat evidovaných na účtu 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny jsou podle zákona o daních z příjmů zařazena do první odpisové skupiny tato: hovězí dobytek, ovce, kozy, osli, muly, mezci a vepřový dobytek, ať už se jedná o zvířata plemenná, chovná nebo zvířata tažná. Doba jejich odepisování je stanovena na tři roky. Koně užitkoví, plemenní i chovní jsou zařazeni do druhé skupiny a doba jejich odepisování je pět let. Ostatní zvířata nejsou v příloze k zákonu o daních z příjmů uvedena, budou tedy zařazena do druhé skupiny a odepisována pět let.

Algoritmus výpočtu daňového odpisu

Při používání skupinového odpisu i pro daňové účely je třeba stanovit algoritmus výpočtu daňového odpisu.

Algoritmus výpočtu skupinového daňového lineárního odpisu pro zvířata zařazená do první odpisové skupiny je:

Vysvětlivky:

R0 ............. roční daňový odpis

Příjem ........ celkový roční příjem v Kč

Úbytky......... celkové roční úbytky v Kč

ks .............. konečný stav v Kč

20

Nahrávám...
Nahrávám...