dnes je 18.6.2024

Input:

Zvýšení daně - pozdní podání daňového přiznání

23.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

8.16.3 Zvýšení daně – pozdní podání daňového přiznání

Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková

Právní úprava
  • § 68 ZSDP – Zvýšení daně

  • § 250 DŘ – Pokuta za opožděné tvrzení daně

2009–2010   2011–2012   2013   2014–2020   2021–2024  
Nebylo-li daňové přiznání nebo hlášení, nebo dodatečné daňové přiznání nebo hlášení o dani podáno včas, může správce daně zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.   (1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.  

 
(2) Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.  

 
Pokud by částka vypočtená podle odstavce (1) nebo (2) byla nižší, než 500 Kč činí výše pokuty za opožděné tvrzení daně
500 Kč.

Maximální výše částky vypočtené podle odstavce (1) nebo (2) nesmí být vyšší než
300 000 Kč.  
(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku
menší než 200 Kč.

(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.  
(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku menší než 1 000 Kč.

(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat toto tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.

(5) Maximální výše částky vypočtené podle odst. 1 nebo 2 nesmí být vyšší než 300 000 Kč.

(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.  

 

 

 
Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud

a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a

b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.  
(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud

a) daňový subjekt podá daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a

b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání daňového tvrzení.  

Komentář:

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání vůbec, anebo ho podá opožděně, a toto zpoždění je delší než pět pracovních dnů, je povinen uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Tato povinnost vzniká přímo ze zákona a není vázána na správní uvážení správce daně.

Zvýšení daně dle ZSDP bylo nahrazeno pokutou za opožděné tvrzení daně. Zatímco zvýšení daně dle ZSDP mělo rozmezí 0–10 %, jeho výše v daném rozmezí záležela na úvaze správce daně, pokuta za opožděné tvrzení daně naskakuje dle výše uvedených pravidel každý den, počínaje šestým pracovním dnem prodlení.

Zatímco znění daňového řádu do konce roku 2012 zavádělo minimální výši pokuty ve výši 500 Kč, nová úprava již reflektuje skutečnost, že je nevhodné trestat situace, kdy porušení povinností přináší pouze marginální dopad. Namísto minimální pětisetkorunové pokuty tedy naopak nově nebyly do konce roku 2019 trestány

Nahrávám...
Nahrávám...