dnes je 17.6.2024

Input:

§ 21b ZDP Obecná společná ustanovení o věcech

18.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

3.1.3.1
§ 21b ZDP Obecná společná ustanovení o věcech

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ)

  • - § 489 až 513 – Věci a jejich rozdělení
  • - § 514 až 544 – Cenný papír
  • - § 502 – Obchodní závod
  • - § 1158 až 1222 – Bytové spoluvlastnictví
  • - §§ 1808 a 1809 – Závdavek
 • Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

 • Zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 4 odst. 1 – Osvobození od daně
  • - § 4a – Osvobození bezúplatných příjmů
  • - § 6 odst. 6 – Poskytnutí silničního motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely zaměstnavatelem zaměstnanci bezplatně
  • - § 23 odst. 8 a 15 – Základ daně
  • - § 26 odst. 2 – Hmotný majetek
  • - § 30a – Mimořádné odpisy
  • - § 32b – Pacht obchodního závodu
Komentář

Komentář k § 21b ZDP

OZ změnil dosavadní právní pojetí "věcí" a jejich členění na movité/nemovité a hmotné/nehmotné. Obecně platí, že věc je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí, ovšem s výjimkou lidského těla a jeho části (i když byly od těla odděleny) ani živé zvíře. Hmotná věc je definována jako ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu, zatímco nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Ustanovení o věcech hmotných se použijí přiměřeně také na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná či nehmotná, jsou movité.

Toto vymezení ale nevyhovuje potřebám ZDP, a rovněž bylo třeba předejít nejasnostem ohledně ovladatelných přírodních sil (OZ jednoznačně nestanoví, že jde o hmotné věci). Za věc hmotnou a movitou se proto speciálně pro účely ZDP považuje také, tj. nad rámec OZ, živé zvíře, část lidského těla a ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje. Obdobné speciální vymezení "zboží" je také v zákoně o DPH.

Z důvodu úspornějšího textu v zákoně se zde dále normuje, že ustanovení o obchodním závodu (do konce roku 2013 šlo o podnik), se použijí i na jeho část tvořící samostatnou organizační složku. Podle § 502 OZ se pojmem obchodní závod, pro který OZ zavádí legislativní zkratku "závod", rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. S čímž souvisí § 495 OZ, podle kterého jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a dluhů, a majetek obecně tvoří souhrn všeho, co dané osobě patří.

OZ důsledně rozlišuje mezi cennými papíry ve smyslu listinném a zaknihovanými cennými papíry, s nimiž pracuje jako se samostatnými kategoriemi, což ale nevyhovuje daňovému posouzení. Proto se stanoví, že co platí pro cenné papíry, se na poli ZDP použije i pro zaknihované cenné papíry.

Další definice reaguje na dichotomii (dvojakost) jednotek založenou § 3063 OZ: "nové" jednotky podle § 1159 OZ versus "staré" jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (sice byl zrušen, ale skrze přechodná ustanovení přežívá). Pro právní jistotu § 21b ZDP stanoví jednotnou daňovou úpravu pro obě kategorie jednotek, tj. vždy včetně podílu na společných částech domu a souvisejícího pozemku, přičemž je obojí považováno za nemovitou věc. Dodejme, že s vlastnictvím "staré" jednotky (bytu nebo nebytového prostoru funkčně a technicky vymezeného v domě) bylo neoddělitelně spojeno spoluvlastnictví ke společným částem daného domu a také k příslušnému pozemku, na kterém dům stojí, a to v poměru podlahových ploch. "Nové" jednotky zahrnují kromě bytových a nebytových prostor (prostorově oddělených částí domu) rovněž podíl na společných částech domu a pozemku, na němž je zřízen. Zatímco tedy se od 1. 1. 2014 stavby obecně se staly součástí pozemku, tak u jednotek se naopak

Nahrávám...
Nahrávám...