dnes je 22.5.2024

Input:

22/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 23/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
[zrušeno č. 14/2005 Sb.m.s.]
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. srpna 1994 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem 14. prosince 1994. Tímto dnem pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou platnost Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném obchodě a platbách ze dne 20. února 1992.
České znění dohody se vyhlašuje současně.
OBCHODNÍ DOHODA
mezi
vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky
Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany”),
konstatujíce s uspokojením dosavadní rozvoj vzájemných obchodních a hospodářských vztahů
a
vedeny přáním dosáhnout dalšího rozvoje a posílení těchto vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,
se dohodly takto:
Článek I
Smluvní strany budou, v souladu se svým zákonodárstvím a předpisy, přijímat potřebná opatření k usnadnění a posílení obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma státy, a to na dlouhodobém a stabilním základě.
Článek II
Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat zacházení podle doložky nejvyšších výhod, týkající se cel a daní, stejně jako celních formalit a ostatních záležitostí spojených s vývozem a dovozem zboží pocházejícího ze státu druhé smluvní strany.
Výše uvedené ustanovení se nebude vztahovat na:
a) výhody a výjimky, které jedna ze smluvních stran poskytla nebo v budoucnu poskytne svým sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku v obchodě;
b) výhody a výjimky, které byly nebo budou v budoucnu poskytnuty kteroukoliv ze smluvních stran, vyplývající z její účasti v oblasti volného obchodu nebo celní unie.
Článek III
Obě smluvní strany budou v souladu s platnými zákony a předpisy svých států vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj různých forem obchodně ekonomické spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami obou států (dále jen „subjekty”).
Článek IV
Dovoz a vývoz zboží a služeb mezi subjekty obou států se bude realizovat na základě kontraktů uzavíraných podle ustanovení této dohody, zákonů a právních předpisů platných v obou státech v souladu s mezinárodními obchodními zvyklostmi a vycházeje z cen na mezinárodních trzích.
Žádná ze smluvních stran neponese odpovědnost za závazky subjektů svých států vzniklé z obchodních transakcí. Plnou odpovědnost za tyto závazky vyplývající z uzavřených kontraktů ponesou a případné spory budou řešit příslušné subjekty.
Článek V
Platby mezi subjekty vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu se zákony a předpisy platnými v obou státech.
Článek VI
O všech pohledávkách a závazcích vzniklých do 31. prosince 1992 mezi
Nahrávám...
Nahrávám...