dnes je 22.5.2024

Input:

90/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky

č. 90/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 1999 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 5. května 2000.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky
Vláda České republiky a vláda Bulharské republiky (dále jen „smluvní strany”),
řídíce se zásadami vzájemných dobrých vztahů,
vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci se zřetelem k potřebám trhu práce obou států,
dohodly se na následujícím:
Článek 1
1. Tato dohoda se vztahuje na občany České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a občany Bulharské republiky s trvalým pobytem na území Bulharské republiky (dále jen „občané”), kteří v souladu s právními předpisy obou států přechodně vykonávají pracovní činnost na území státu druhé smluvní strany (dále jen „přijímající stát”).
2. Občané mohou být zaměstnáváni ve všech povoláních, jejichž výkon není pro cizince podle právních předpisů přijímajícího státu omezen. V případě povolání, pro jejichž výkon se vyžaduje zvláštní povolení, je nutno takovéto povolení získat.
Článek 2
1. Orgány smluvních stran zodpovědnými za provádění této dohody (dále jen „zplnomocněné orgány”) jsou:
v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
v Bulharské republice - Ministerstvo práce a sociální politiky Bulharské republiky.
2. Prováděním této dohody jsou pověřeny:
v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti a územní orgány práce,
v Bulharské republice - Národní služba pro zaměstnanost
3. Orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku po podepsání Dohody neprodleně odsouhlasí mechanismus její praktické realizace a formy spolupráce.
Článek 3
1. Zaměstnávání občanů se uskutečňuje prostřednictvím příslušných úřadů. Tyto úřady spolupůsobí při vyhledávání a obsazování pracovních míst.
2. Zprostředkovatelskou činnost mohou uskutečňovat též právnické nebo fyzické osoby oprávněné k tomu orgánem státu, na jehož území je jejich sídlo. Tuto činnost na území přijímajícího státu mohou vykonávat jen za podmínek stanovených právními předpisy tohoto státu.
Článek 4
1. V souladu s touto dohodou může občan vykonávat pracovní činnost na území přijímajícího státu po dobu, na kterou mu bylo uděleno povolení k zaměstnání:
a) na základě pracovní smlouvy se zaměstnavatelem tohoto státu (dále jen „zaměstnanec”):
- na dobu do jednoho roku s možností jejího prodloužení nejdéle o další rok,
- na dobu do šesti měsíců během kalendářního roku na sezonní práce a práce studující
Nahrávám...
Nahrávám...