dnes je 15.7.2024

Input:

97/2005 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku

č. 97/2005 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. října 2004 byl v Praze podepsán Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku*.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VI dne 13. července 2005 a jeho ustanovení se budou provádět v souladu se zněním téhož článku.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


* Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 12. května 1999, byla vyhlášena pod č. 88/2000 Sb. m. s.
„4. Zisky, které pobírá rezident jednoho smluvního státu ze zcizení akcií nebo jiných podobných práv na společnosti, které pobírají více než 50 procent jejich hodnoty přímo nebo nepřímo z nemovitého majetku umístěného ve druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.”.
PROTOKOL
ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku
Česká republika a Moldavská republika,
přejíce si uzavřít Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 12. května 1999 (v tomto protokolu dále jen „Smlouva”),
se dohodly takto:
ČLÁNEK I
Článek 13 Smlouvy se doplňuje bezprostředně za odstavcem 3 o následující nový odstavec:
ČLÁNEK II
Odstavec 4 článku 13 Smlouvy se přečíslovává a jeho ustanovení se pozměňuje následovně:
„5. Zisky ze zcizení jakéhokoliv jiného majetku, než který je uveden v odstavcích 1, 2, 3 a 4, podléhají zdanění jen ve smluvním státě, jehož je zcizitel rezidentem.”.
ČLÁNEK III
Článek 21 Smlouvy se doplňuje bezprostředně za odstavcem 2 o následující nový odstavec:
„3. Části příjmů rezidenta jednoho smluvního státu, o
Nahrávám...
Nahrávám...