Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví, sestavují účetní závěrku v rozsahu daném kategorií, do které patří. Správné určení kategorie účetní jednotky je klíčové pro určení minimálního rozsahu, v jakém bude účetní závěrka sestavena. Kategorie jsou čtyři a účetní jednotka sama vyhodnotí, do které z nich patří.

Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je odvislé od překročení (či nepřekročení) příslušného počtu sledovaných ukazatelů (aktiv celkem – jedná se o aktiva netto, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců). Testování probíhá níže uvedeným způsobem:

Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem Roční úhrn
čistého obratu
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Mikro účetní jednotka
  • nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

 
9.000.000 Kč  18.000.000 Kč  10  
Malá účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

 
100.000.000 Kč  200.000.000 Kč  50  
Střední účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro či malá a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

 
500.000.000 Kč  1.000.000.000 Kč  250  
Velká účetní jednotka
  • překročí alespoň 2 z hraničních hodnot

  • vždy subjekt veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ)

  • vždy vybraná účetní jednotka (§ 1 odst. 3 ZoÚ)

 
500.000.000 Kč  1.000.000.000 Kč  250  
Obsahové vymezení testovacího kritéria Úhrn aktiv zjištěný z rozvahy (aktiva netto)  Výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.  Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky ČSÚ.  

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Zákon o účetnictví („ZoÚ”) totiž pamatuje i na případnou změnu kategorie účetní jednotky. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí (nebo naopak přestane překračovat) dvě z výše uvedených hraničních hodnot, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky. Tato změna mohla nastat poprvé v roce 2018. Od roku 2019 bude účetní jednotka, která vznikla v roce 2017 a dříve, znovu testovat případnou změnu kategorie dle dosažených hodnot testovacích kritérií v předchozích dvou letech.

V roce 2016 (kdy se kategorie v zákoně o účetnictví poprvé objevily), se účetní jednotka zařadila do kategorie testováním výše uvedených ukazatelů, které dosáhla v účetní závěrce za rok 2015. V roce 2017 zůstala ve stejné kategorii jako v roce 2016, neboť ke změně kategorie může dojít nejdříve po dvou letech. Účetní jednotky vzniklé v roce 2015 a dříve tak byly pro rok 2017 zařazeny do stejných kategorií jako v roce 2016. V roce 2018 tak účetní jednotka poprvé testovala, zda u ní nedošlo ke změně kategorie. Od roku 2019 testujeme každý rok, s výjimkou nově vzniklé účetní jednotky. Na níže uvedených modelových situacích otestujeme jak příslušnost ke kategorii účetní jednotky, tak povinnost ověřit účetní závěrku konkrétního roku statutárním auditorem dle ustanovení § 20 ZoÚ.

Situace I.

Rok  Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn 
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Kategorie
ÚJ
 
Komentář 
2015 115.000.000  205.000.000  40  X  Bez zařazení.  
2016 95.000.000  195.000.000  40  střední  Překročena dvě kritéria v roce 2015 pro kategorii malá (aktiva, obrat).  
2017 80.000.000  150.000.000  25  střední  Zůstává kategorie roku 2016.  
2018 70.000.000  130.000.000  20  malá  V roce 2016 i 2017 překročena 3 kritéria (obrat, aktiva i průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  
2019 39.000.000  85.000.000  18  malá  V roce 2017 i 2018 překročena 3 kritéria (obrat, aktiva i průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  
2020 25.000.000  75.000.000  18  malá  V roce 2018 i 2019 překročena 3 kritéria pro kategorii mikro, pro kategorii malá nebylo překročeno žádné z kritérií.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným (dle § 20 ZoÚ)

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  Zdůvodnění 
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 

 
95.000.000  195.000.000  40  2016  ANO  .  
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
80.000.000  150.000.000  25  2017  ANO  .  
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
70.000.000  130.000.000  20  2018  ANO   
Malá ÚJ testuje kritéria. Překročení dvou ze tří kritérií v roce 2017 a 2018.  

 
39.000.000  85.000.000  18  2019  NE   
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2018 překročena dvě kritéria, v roce 2019 jen jedno kritérium.  
 25.000.000  75.000.000  18  2020  NE   
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2019 překročeno jedno kritérium, v roce 2020 žádné.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u akciové společnosti

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 
95.000.000  195.000.000  40  2016  ANO  
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
80.000.000  150.000.000  25  2017  ANO  
Střední ÚJ, má povinný audit vždy.  

 
70.000.000  130.000.000  20  2018  ANO  
Malá ÚJ testuje kritéria. Překročení dvou ze tří kritérií v roce 2017 a 2018.  

 
39.000.000  85.000.000  18  2019  ANO  
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2018 překročena dvě kritéria, v roce 2019 jedno kritérium.  
 25.000.000  75.000.000  18  2020  NE  
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2019 překročeno jedno kritérium, v roce 2020 žádné.  

SITUACE II.

Rok  Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Kategorie účetní jednotky Komentář 
2015 5.000.000  20.000.000  9  X  Bez zařazení.  
2016 6.000.000  22.000.000  11  mikro  Překročeno jedno kritérium v roce 2015 pro kategorii mikro (obrat).  
2017 8.000.000  25.000.000  15  mikro  Zůstává kategorie roku 2016.  
2018 9.000.000  30.000.000  15  malá  V roce 2016 i 2017 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  
2019 15.000.000  90.000.000  52  malá  V roce 2017 i 2018 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v kategorii malá není překročeno žádné kritérium.  
2020 35.000.000  130.000.000  70  malá  V roce 2018 překročena 2 kritéria (obrat a průměrný počet zaměstnanců) kategorie mikro, v roce 2019 překročeno jedno kritérium (průměrný počet zaměstnanců) pro kategorii malá.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn čistého obratu v Kč Průměrný počet zaměstnanců Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 
6.000.000  22.000.000  11  2016  NE  
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
8.000.000  25.000.000  15  2017  NE  
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
9.000.000  30.000.000  15  2018  NE  
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. Nepřekročila v roce 2017 ani v roce 2018 žádné z testovaných kritérií pro povinný audit účetní závěrky.  

 
15.000.000  90.000.000  52  2019  NE  
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. Nepřekročila v roce 2018 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky, v roce 2019 překročila dvě z testovaných kritérii.  
 35.000.000  130.000.000  70  2020  ANO  
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. V roce 2019 překročena dvě kritéria, v roce 2020 překročena dvě kritéria.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u akciové společnosti

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 
 6.000.000  22.000.000  11  2016  NE  
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
8.000.000  25.000.000  15  2017  NE  
Mikro ÚJ, nemá povinný audit, netestuje kritéria.  

 
9.000.000  30.000.000  15  2018  NE  
Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2017 ani v roce 2018 žádné z testovaných kritérií pro povinný audit účetní závěrky.  

 
15.000.000  90.000.000  52  2019  NE  
Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2018 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky, v roce 2019 překročila dvě z testovaných kritérií.  
 35.000.000  130.000.000  70  2020  ANO  
Malá ÚJ testuje kritéria pro povinný audit. V roce 2019 překročena dvě kritéria, v roce 2020 překročena dvě kritéria.  

SITUACE III.

Rok  Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Kategorie účetní jednotky Komentář 
2015 80.000.000  210.000.000  52  X  Bez zařazení.  
2016 120.000.000  250.000.000  55  střední  Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2015 pro kategorii malá, nebylo překročeno žádné z kritérií pro střední účetní jednotku, jde o střední účetní jednotku.  
2017 35.000.000  75.000.000  18  střední  Zůstává kategorie roku 2016.  
2018 20.000.000  50.000.000  12  střední  Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2016 pro kategorii malá.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2017 pro kategorii mikro.

Vzhledem k tomu, že ke změně nedošlo v obou letech (2016 i 2017), zůstává zařazení do kategorie beze změny – střední.  
2019 25.000.000  75.000.000  22  malá  Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2017 pro kategorii mikro.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2018 pro kategorii mikro.

V roce 2019 se ÚJ ocitá v kategorii malá účetní jednotka, neboť v letech 2017 a 2018 splnila kritéria pro malou účetní jednotku.  
2020 35.000.000  85.000.000  22  malá  Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2018 pro kategorii mikro.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2019 pro kategorii mikro.

V roce 2020 je účetní jednotka v kategorii malá.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Testovací
kritéria 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 
120.000.000  250.000.000  55  2016  ANO  
Střední ÚJ má povinný audit účetní závěrky vždy.  

 
35.000.000  75.000.000  18  2017  ANO  
Střední ÚJ má povinný audit účetní závěrky vždy.  

 
20.000.000  50.000.000  12  2018  ANO  
Střední ÚJ má povinný audit účetní závěrky vždy (ačkoli za roky 2018 a 2017 nepřekročila ani jedno z testovacích kritérií pro povinný audit účetní závěrky).  

 
25.000.000  75.000.000  22  2019  NE  
Malá ÚJ testuje kritéria. Nepřekročila v roce 2018 ani v roce 2019 žádné z kritérií pro povinný audit účetní závěrky.  

 
35.000.000  85.000.000  22  2020  NE  
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2019 není překročeno žádné kritérium pro povinný audit, v roce 2020 překročeno jedno kritérium (obrat).  

SITUACE IV.

Rok  Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu
v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Kategorie účetní jednotky Komentář 
2017 51.000.000  10.500.000  5  mikro  Vznik účetní jednotky – předpoklad splnění kritérií podle § 1e odst. 1 ZoÚ pro zařazení do mikro účetní jednotky. Překročeno jedno kritérium v kategorii mikro (aktiva).  
2018 50.000.000  25.000.000  12  mikro  Účetní jednotka zůstává ve stejné kategorii, do které se zařadila v roce vzniku – 2017.  
2019 45.000.000  40.000.000  25  mikro  Překročeno jedno kritériu (aktiva) v roce 2017 pro kategorii mikro.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2018 pro kategorii mikro.

Ke změně však nedošlo v obou letech 2017 i 2018, proto zůstává kategorie mikro.  
2020 41.000.000  50.000.000  30  malá  Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2018 pro kategorii mikro.

Překročena tři kritéria (aktiva, obrat, průměrný počet zaměstnanců) v roce 2019 pro kategorii mikro.

Proto v roce 2020 změna z kategorie mikro na malá.  

Testování povinného auditu účetní závěrky v jednotlivých letech u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Testovací
kritéria
 
Aktiva
celkem
v Kč
 
Roční úhrn
čistého obratu v Kč
 
Průměrný počet
zaměstnanců
 
Rok Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem  
Hranice
pro testování
 
40.000.000 80.000.000 50 
 

 

 
51.000.000  10.500.000  5  2017  NE  
Mikro ÚJ nemají povinný audit účetní závěrky, netestují kritéria.  

 
50.000.000  25.000.000  12  2018  NE  
Mikro ÚJ nemají povinný audit účetní závěrky, netestují kritéria.  

 
45.000.000  40.000.000  25  2019  NE  
Mikro ÚJ nemají povinný audit účetní závěrky, netestují kritéria.  

 
41.000.000  50.000.000  30  2020  ANO akciová společnost.NE spol. s r. o.  
Malá ÚJ testuje kritéria. V roce 2019 překročeno jedno kritériu – aktiva, stejně tak i v roce 2020. V obou testovaných letech je překročeno jedno kritérium pro povinný audit, proto za rok 2020 bude účetní závěrka akciové společnosti povinně ověřena auditorem.  

Generální finanční ředitelství, sekce metodiky a výkonu daní, vydalo 25. 2. 2019 Informaci k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek”.

Mimo jiné v ní řeší vyhodnocení kategorie účetní jednotky v případě, že je tato účastna na přeměně společností.

GFŘ v této informaci výslovně uvádí, že v případě přeměn obchodních