Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základ daně z nemovitých věcí ze staveb a jednotek

19.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.17 Základ daně z nemovitých věcí ze staveb a jednotek

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 10 ZDN – Základ daně u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek

Čl. VI zákonného opatření č. 344/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů – Přechodná ustanovení

Čl. II zákona č. 23/2015 Sb. – Přechodná ustanovení

2014–2015   2016–2020  
Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená
  • koeficientem 1,22; je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,

  • koeficientem 1,20 v ostatních případech.

 
Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená

a) koeficientem 1,22; je-li

1. tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a

2. její součástí podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo

b) koeficientem 1,20 v ostatních případech.  
Podlahová plocha jednotky pro účely daně z nemovitých věcí nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.   Podlahová plocha zdanitelné jednotky pro účely daně z nemovitých věcí nezahrnuje podlahovou plochu společných částí nemovité věci v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.  

Komentář:

U zdanitelných jednotek došlo ke změně koeficientu podle § 10 odst. 3 ZDN. Koeficient 1,22 se uplatní pouze u zdanitelných jednotek, které se nachází v budově bytového domu a součástí těchto jednotek je podíl na pozemku nebo je-li vlastník této zdanitelné jednotky spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami. Koeficient 1,22 se uplatní i v případě, kdy se jedná o pozemek, který je zastavěn budovou bytového domu, ve kterém se nachází zdanitelná jednotka. V případě, že ke zdanitelné jednotce, která se nachází v budově bytového domu, nenáleží žádný pozemek (například se jedná o budovu bytového domu, kde se nachází zdanitelné jednotky a pozemek pod budovou je ve vlastnictví jiné osoby než je vlastník zdanitelné jednotky) uplatní se koeficient 1,20. Koeficient 1,20 se dále uplatní vždy u zdanitelných jednotek, které se nachází v budově jiné než bytový dům, tj. například pokud se bude jednat o budovu rodinného domu, stavbu pro individuální rekreaci, objekt občanské vybavenosti, stavbu pro administrativu, víceúčelovou stavbu atd.

Zda se jedná o zdanitelnou jednotku v budově bytového domu nebo zdanitelnou jednotku v budově jiné než bytový dům lze zjistit dle údajů uvedených na listu vlastnictví v katastru nemovitostí, kde je u budovy rozdělené na jednotky uveden způsob využití stavby.

Bytovým domem se podle vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.]

Bytovým domem není např. rodinný dům. Rodinným domem se podle katastrální vyhlášky rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé